Trường hợp doanh nghiệp vừa được hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án đầu tư mới vừa cho hoạt động xuất khẩu thì có được lựa chọn để được hoàn thuế đối với 1 trong 2 hạng mục này không?

Trả lời:

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC như sau:

  • Đối với dự án đầu tư mới (đang trong giai đoạn đầu tư): Hoàn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư.
  • Đối với hoạt động xuất khẩu: Hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ ba trăm triệu đồng trở lên, với số thuế đề nghị hoàn không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu.

Theo hướng dẫn tại Công văn 2861/CTBDI-KK của Cục thuế tỉnh Bình Định ngày 21/08/2023:

Trường hợp doanh nghiệp vừa được hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án đầu tư mới vừa cho hoạt động xuất khẩu thì được lựa chọn hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới hoặc hoàn thuế theo diện xuất khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động. 

Xem thêm các trường hợp và điều kiện để được hoàn thuế tại đây!

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi