Lỗi

Mức phạt Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng