TIÊU CHÍ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP THEO QUÝ

Thuế giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân được kê khai theo tháng hoặc theo quý. Vậy áp dụng kỳ kê khai như thế nào và điều kiện ra sao. Cùng tìm hiểu bên dưới nhé!

 

1. Tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý
Tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

  • Được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

 

  • Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Trong đó:
+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.


2. Tiêu chí khai thuế thu nhập cá nhân theo quý
Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định tiêu chí như sau:
- Người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý → được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
- Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.
 
3. Trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quý
Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:
Người nộp thuế tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý và áp dụng kỳ kê khai ổn định trọn năm dương lịch.
- Trường hợp người nộp thuế đang áp dụng khai thuế theo tháng  có đủ điều và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý: gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu 01/ĐK-TĐKTT chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.
Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì tiếp tục khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Mẫu 01/ĐK-TĐKTT

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo.
Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý theo Mẫu 02/XĐ-PNTT và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Mẫu 02/XĐ-PNTT


- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Nguồn Thư viện pháp luật