Bộ hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

- Hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế:

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT (hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC)
+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học theo (hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác (hướng dẫn tại theo Điều 30 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

- Hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngân hàng thương mại (hướng dẫn tại điểm g khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC)
- Hoàn thuế đối với các trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (hướng dẫn tại Điều 31 Thông tư 80/2021/TT-BTC)
+ Hồ sơ hoàn nộp thừa (hướng dẫn tại khoản 3 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC)
- Hoàn nộp thừa khác:

+ Hồ sơ hoàn nộp thừa các loại thuế và các khoản thu khác (hướng dẫn tại khoản 2 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

+ Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công thực hiện quyết toán thuế cho các cá nhân có ủy quyền (hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC)