Nguồn thu nhập

Người khấu trừ Quy định về khấu trừ thuế Thu nhập của cá nhân không cư trú Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ:
- Kinh doanh
- Tiền lương, tiền công
- Đầu tư vốn
- Chuyển nhượng vốn
- Chuyển nhượng bất động sản
- Bản quyền, nhượng quyền thương mại
- Trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

Thu nhập từ tiền lương, tiền công Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

- Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: Khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng tại nhiều nơi hoặc nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng)
- Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên: khấu trừ 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. (cá nhân có thể làm cam kết một nguồn thu nhập để tạm thời không bị khấu trừ thuế. Xem thêm tại đây)
- Cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế) (căn cứ vào thời gian làm việc trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam)

Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp

Công ty xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân Khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân nếu số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm.

Thu nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản của cá nhân Khấu trừ thuế GTGT, thuế TNCN trước khi trả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho cá nhân cho thuê tài sản (nếu trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay)

Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập Khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoặc công ty quản lý quỹ được ủy thác đầu tư chứng khoán.

Khấu trừ thuế 0,1% thuế TNCN trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng.  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Khấu trừ 0,1% thuế TNCN trên giá chuyển nhượng vốn góp.

Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng  Khấu trừ 10% thuế TNCN đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng.

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Khấu trừ 5% thuế TNCN đối phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng trước khi trả thu nhập cho cá nhân. 
Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn chia thành nhiều lần thanh toán:
Lần đầu thanh toán: Khấu trừ 5% thuế TNCN đối phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng. 
Các lần thanh toán sau: khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng số tiền thanh toán của từng lần.