Nguồn thu nhập Điều kiện Thu nhập của hợp tác xã từ:
- Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối 
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

  Áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn Thực hiện dịch vụ kỹ thuật

Dùng để phục vụ nông nghiệp

Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Đối với công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

Đối với doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lượng từ hai mươi người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản

Từ hoạt động dạy nghề 

Dạy cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội

Tài trợ

Sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam

Được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước

Sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định

Từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs)

Áp dụng đối với doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ giảm phát thải

Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu

Từ hoạt động tín dụng

Áp dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội

Các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước 

Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Từ chuyển giao công nghệ

Thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn