PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ


Theo quy định tại Thông tư 200/2021/TT-BTC, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí và các khoản thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước, phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu có lãi, doanh nghiệp phải thực hiện phân chia lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc trích lập các quỹ. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ quy định về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
 

1. Cách tính lợi nhuận sau thuế
Công thức tính lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN

Trong đó:
Tổng doanh thu: Là toàn bộ doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong năm tài chính.

Tổng doanh thu = Tổng lượng hàng hóa đã bán x Giá bán

Tổng chi phí: Là khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh như: chi phí mua nguyên liệu, chi phí thuê nhân công, chi phí thuê thuê mặt bằng làm kho, bãi, chi phí vận hành doanh nghiệp…

Tổng chi phí = Tổng chi phí sản xuất kinh doanh + chi phí tài chính + các chi phí khác

 • Chi phí sản xuất kinh doanh: những khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân công, chi phí bán hàng, giá thành sản xuất…
 • Chi phí tài chính: các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như chi phí lãi vay, khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và giao dịch chứng khoán…
 • Chi phí khác: chi phí phát sinh do các hoạt động hoặc giao dịch không liên quan đến kế hoạch thông thường của doanh nghiệp như chi phí thanh lý tài sản, tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính…

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tính trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, trừ đi những khoản chi phí hợp lý. 
Cần lưu ý phân biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN:

 

Chi phí kế toán

Chi phí tính thuế TNDN
Khái niệm

Tất cả những khoản chi phí mà doanh nghiệp trực tiếp bỏ ra đầu tư trong quá trình sản xuất sản phẩm, cung cấp hàng hóa dịch vụ

Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.
Quy định chi phối Áp dụng theo luật kế toán

Áp dụng theo luật thuế

Ví dụ về chi phí phạt vi phạm hành chính

Được ghi nhận và hạch toán vào sổ sách kế toán

Không được tính vào chi phí hợp lý


2. Ý nghĩa của lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng) là thước đo xác định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp: có lời, bị lỗ hay hòa vốn. Con số về lợi nhuận ròng sẽ được các đối tượng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:

Đối tượng sử dụng

Mục đích sử dụng

Các nhà quản lý của doanh nghiệp

Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các chiến lược kinh doanh trong tương lai.
Các cổ đông

Phân tích để đưa ra quyết định có nên đầu tư tiếp hay không

Các nhà đầu tư

So sánh với những doanh nghiệp khác trên thị trường và cân nhắc trước khi rót vốn đầu tư

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế:
– Giá gốc sản phẩm: Khi giá gốc của sản phẩm càng thấp thì lợi nhuận ròng càng cao. Giá gốc khác nhau tùy vào nhà cung cấp và chất lượng. Lựa chọn tốt nhất là nguồn cung cấp giá ổn nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng để không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và việc kinh doanh.
– Các khoản chi phí: Chi phí càng thấp thì lợi nhuận sau thuế càng tăng cao và ngược lại. Đó là lý do doanh nghiệp cần đầu tư vào kế toán quản trị để kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Thuế phải nộp càng cao thì lợi nhuận càng giảm. Doanh nghiệp có thể cân bằng giữa việc tối ưu chi phí thuế và việc tối đa lợi nhuận trên cơ sở pháp luật quy định.

 

3. Điều kiện được phân chia lợi nhuận sau thuế
Theo Điều 69 Luật doanh nghiệp 2020 quy định, để phân chi lợi nhuận sau thuế bao gồm cả sử dụng cho việc trích lập các quỹ thì doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi:

+ Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

Trong đó, nghĩa vụ tài chính khác bao gồm:

 • Trả lãi vay (nếu công ty có khoản vay vốn từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác)
 • Trả tiền thuê tài sản như văn phòng, nhà xưởng, hay thiết bị (trả hàng tháng hoặc theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng thuê)
 • Trả nợ nhà cung cấp theo thỏa thuận mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ.
 • Nghĩa vụ trả các khoản nợ khác như nợ vay từ cá nhân, nợ vay từ các bên thứ ba, và các nghĩa vụ tài chính khác theo thỏa thuận hợp đồng hoặc giao dịch.
 • ……

4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế
Tùy thuộc vào quy định của các công ty mà có các nguyên tắc quản lý tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế riêng biệt. Tuy nhiên, việc phân phối lợi nhuận phải được tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
– Bù đắp khoản lỗ từ các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.
– Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của các bản hợp đồng đã ký kết (nếu có)
– Trích lập các quỹ: tùy vào quy định công ty sẽ trích lập những quỹ khác nhau, sau đây là những quỹ chủ yếu:

 • Quỹ dự phòng tài chính: dự phòng cho những tổn thất, thiệt hại về tài sản có thể xảy ra trong tương lai như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi…
 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi: khuyến khích lợi ích vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
 • Quỹ đầu tư phát triển: được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

- Sau khi quyết toán các khoản trên, số lợi nhuận còn lại được phân chia cho các thành viên hoặc chia cổ tức cho các cổ đông.

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về việc phân chia lợi nhuận sau thuế, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: