Hạn nộp Công việc 

Nội dung

Trước 03/06/2023 Thông báo về tính hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 05/2023 có biến động (tăng hoặc giảm).
(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

Trước 05/06/2023 Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 06 tháng

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH quản lý trực tiếp)

20/06/2023

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng

Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho tháng 05/2023  Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho tháng 06/2023 
(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

30/06/2023 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

-  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc từ tiền lương tháng đóng BHXH của từng người lao động cho tháng 06/2023 
- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng của tất cả người lao động vào tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

Trích nộp kinh phí công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn cho tháng 06/2023
- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)