DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ THÌ THỰC HIỆN KHOANH NỢ THUẾ NHƯ THẾ NÀO?

Theo dự thảo Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội thì hồ sơ khoanh nợ với trường hợp phá sản phải đầy đủ các giấy tờ như: thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về tình trạng đang làm thủ tục giải thể, thông báo tiền nợ thuế.

Ảnh minh họa ( nguồn internet)

 

Theo dự thảo thông tư, đối với trường hợp người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về tình trạng người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không có thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về tình trạng người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề về tình trạng người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể và quyết định giải thể của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định của pháp luật).

Thứ hai, thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp người nộp thuế đang nợ đến thời điểm ngày 30/6/2020 của cơ quan quản lý thuế.

Thứ ba, trường hợp người nộp thuế là chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi trụ sở chính đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc trụ sở chính không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Cơ quan quản lý thuế chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phối hợp với cơ quan quản lý thuế trụ sở chính để xác nhận về tình trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của trụ sở chính.

Theo Tổng cục thuế-Bộ tài chính