CHI PHÍ LÃI VAY TRONG GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

1. Giao dịch liên kết là gì?
Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP xác định giao định liên kết là những giao dịch như sau:
- Giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa,tài sản hữu hình, tài sản vô hình, cung cấp dịch vụ
- Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác
- Thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động
- Chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết

 

2. Điều kiện phát sinh giao dịch liên kết trong giao dịch vay

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  • Doanh nghiệp vay của tổ chức

Vay của doanh nghiệp khác hoặc tổ chức tín dụng (bảo lãnh, tổ chức đảm bảo được nguồn tài chính của bên liên kết) được xem là giao dịch liên kết nếu khoản vốn vay đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau: 
+ Ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay
+ Chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay

 

  • Doanh nghiệp vay của cá nhân

Vay của chủ sở hữu doanh nghiệp, cá nhân điều hành hoặc kiểm soát doanh nghiệp. Doanh nghiệp được xem là giao dịch liên kết nếu khoản vay ít nhất bằng 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế

 

3. Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với giao dịch liên kết được quy định như sau:
Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

  • Không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.
Tổng chi phí lãi vay được trừ = 30% * (Tổng lợi nhuận thuần + Lãi tiền vay - lãi tiền gửi - lãi cho vay + chi phí khấu hao)   = 30%*EBITDA

 

  • Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp nếu tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định trên
  • Thời gian chuyển chi phí lãi vay không quá 05 năm liên tục kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ

Lưu ý: Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

 

Tư vấn thuế Sài Nam