- Đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm;

- Mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng; 43,2 triệu đồng/năm.

- Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm;

- Mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng; 52,8 triệu đồng/năm.

 Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

 

  Quỹ hưu trí tự nguyện: Mức đóng vào, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ.

   Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam.