CÁC TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN THUẾ TÍNH THUẾ, THÔNG BÁO THUẾ

Trong một số trường hợp, cơ quan thuế sẽ tính thuế và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế; người nộp thuế không cần phải tự xác định tiền thuế nhưng vẫn phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.
 

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp này bao gồm:
(1) Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đối với các trường hợp cụ thể như sau:
- Thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khai tổng hợp, người nộp thuế phải tự xác định số thuế phải nộp tăng thêm do khai tổng hợp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước).
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
- Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
- Tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).
- Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
- Lệ phí trước, bạ (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.2, đ.3 khoản 7 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).


(2) Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.1 khoản 7 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) và lệ phí trước bạ nhà, đất.
- Tiền sử dụng đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).
- Tiền thuê đất, thuê mặt nước (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).


(3) Trường hợp cơ quan thuế thông báo số tiền thuế phải nộp theo văn bản tính thuế của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
- Tiền sử dụng khu vực biển.

Nguồn Thư viện pháp luật