XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

 

Căn cứ vào Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định các khoản chi được trừ (chi phí hợp lý) và những chi phí không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

1. Các khoản chi được trừ
Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, an ninh quốc phòng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật (Luật số: 71/2014/QH13 sửa đổi)
- Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên

2. Các khoản chi không được trừ
Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, một số khoản chi phí không được trừ đáng lưu ý như sau:
- Chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Phần giá trị tổn thất không được bồi thường = Tổng giá trị tổn thất -

Phần giá trị tổn thất được bồi thường


- Chi phí khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ):

 • Đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • TSCĐ không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản thuê mua tài chính)
 • Chi phí khấu hao TSCĐ không được theo dõi trên sổ sách kế toán
 • Phần trích vượt không theo quy định của Bộ tài chính
 • Phần khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với ô tô từ 9 chỗ trở xuống (trừ ngành vận tải, du lịch, khách sạn)
 • TSCĐ dùng trên đất không sử dụng vào sản xuất kinh doanh
 • Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị
 • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất không có thời hạn

- Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý (mức tối đa được phép sử dụng)

Chi phí vật tư = Mức tiêu hao hợp lý x

Đơn giá thực tế xuất kho

 

- Chi phí doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ không lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (đối với hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn)
- Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, hợp đồng thuê tài sản và chứng từ thanh toán
- Chi tiền lương, tiền công, lương thưởng:

 • Thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ
 • Tiền thưởng không mang tính chất tiền lương (không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty)
 • Tiền lương, tiền công trả cho chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên và sáng lập viên không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC

- Chi trả lãi vay:

 • Phần chi lãi vay từ cá nhân vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản
 • Chi trả lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp
 • Phần chi lãi vay vượt quá 30% trên : tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + (chi phí lãi vay sau khi - lãi tiền gửi - lãi cho vay) + chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ
- Chi ủng hộ, chi từ thiện (trừ chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục thiên tai, xây nhà tình thương theo đúng quy định của pháp luật)
- Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến hết kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết
- Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính (có hóa đơn)
Lưu ý: Chi phí phải trả nếu doanh nghiệp bị phạt kinh tế thì không được trừ
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, thuế TNDN
- Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác.
- Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định.
- Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng.
- Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tư vấn thuế Sài Nam