Hạn nộp Công việc

Nội dung

31/03/2023 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2022

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho năm 2022

Công ty trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (kể cả trường hợp không phát sinh khấu trừ thuế) có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thay theo ủy quyền cho các cá nhân do công ty trả thu nhập chi trả 
Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Trước 03/03/2023 Thông báo về tính hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 02/2023 có biến động (tăng hoặc giảm).
(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

20/03/2023 Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng

Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho tháng 02/2023

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Nộp tờ khai và tiền thuế TNCN cho tháng 02/2023

31/03/2023 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

-  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc từ tiền lương tháng đóng BHXH của từng người lao động cho tháng 02/2023 
- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng của tất cả người lao động vào tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

Trích nộp kinh phí công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn cho tháng 02/2023
- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)