Mức phạt Nội dung 1 - 2 triệu đồng
 • In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai
 •  Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký
3 - 5 triệu đồng
 • Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký
 •  Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định
 •  Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra
5 - 10 triệu đồng
 • Chữ ký không thống nhất
 • Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định
 • Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng
 • Hạch toán sai tài khoản kế toán
 • Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu
 • BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, giám đốc
 • Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng
 • Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ
 • Không bổ nhiệm lại kế toán trưởng theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo
 •  Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt
10 - 20 triệu đồng
 • Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ
20 - 30 triệu đồng
 • Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh
 • Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán
40 - 50 triệu đồng
 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền