Hoạt động Thời điểm ghi nhận doanh thu Thời điểm xuất hóa đơn Căn cứ pháp lý

Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Khoản 1,2,3 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Bán hàng hóa Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua

 

  • Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

 

Cung ứng dịch vụ

Thời điểm hoàn thành hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua

 

  • Thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
  • Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trước thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; tư vấn giám sát; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; lập dự án đầu tư xây dựng)

 

Lưu ý  

 

  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.