Câu hỏi: Người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm xã hội ở đâu?

 

Trả lời:
Bất kỳ người lao động nào khi ký kết hợp đồng lao động đều quan tâm đến việc đóng BHXH vì mang lại một số lợi ích cho người lao động. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động sẽ được hưởng các chế độ sau:
- Ốm đau
- Thai sản
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- Hưu trí
- Tử tuất

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động hiện nay

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định hằng tháng người lao động phải trích 8% trên mức lương đóng BHXH để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT

Hưu trí

Ốm đau - Thai sản Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

8%

- - 1% 1.5%

Tổng cộng 10.5%

  • Quy định về tiền lương đóng BHXH

Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:
- Mức lương
- Phụ cấp lương
- Các khoản bổ sung khác

 

*Tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc: bằng 20 lần mức lương cơ sở (khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014)
+ Từ thời điểm hiện tại đến ngày 30/06/2023: Mức lương cơ sở áp dụng: 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP)
→ Mức lương tối đa đóng BHXH : 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng
+ Từ ngày 01/07/2023 trở đi: Mức lương cơ sở áp dụng: 1.800.000 đồng (theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được thông qua ngày 11/11/2022)
→ Mức lương tối đa đóng BHXH : 1.800.000 x 20 = 36.000.000 đồng
*Tiền lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc: không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng

 

  • Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

⇒ Người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại nơi hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Tư vấn thuế Sài Nam