Câu hỏi: Không nộp Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài không đúng hạn bị xử phạt như thế nào?


Trả lời:
Trong tình hình hội nhập quốc tế như hiện nay, có rất nhiều người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam cũng đã hỗ trợ hết sức đối với lao động nước ngoài, tuy nhiên cũng đặt ra một số điều kiện trong việc sử dụng lao động để quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực tại Việt Nam.

  • Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

- Đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự 
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và có đủ sức khỏe
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chịu án phạt
- Có giấy phép lao động 
Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. 

 

  • Trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm báo cáo tình hình lao động theo những nội dung sau đây:

Thời hạn nộp

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 05/07 hằng năm
+ Báo cáo hàng năm: trước ngày 05/01 năm sau

Mẫu thông báo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP
Thời gian chốt số liệu

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: từ ngày 15/12 (năm trước kỳ báo cáo) đến ngày 14/06 của kỳ báo cáo
+ Báo cáo hằng năm: từ ngày 15/12 (năm trước kỳ báo cáo) đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo


 

  • Xử phạt khi không nộp báo cáo đúng thời hạn

Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt khi không nộp báo cáo sử dụng lao động nước ngoài đúng thời hạn như sau:
    + Đối với cá nhân: từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
    + Đối với tổ chức: từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

Tư vấn thuế Sài Nam