Quy định về ghi nhận doanh thu xuất khẩu

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán đối với hàng hóa xuất khẩu như sau:

Thuế xuất khẩu không nằm trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp

=> Phải tách riêng số thuế xuất khẩu phải nộp khỏi doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nếu không tách riêng được: 

  • Được ghi nhận doanh thu bao gồm thuế xuất khẩu
  • Định kỳ: ghi giảm doanh thu đối với số thuế xuất khẩu phải nộp

Khách hàng thanh toán theo số tiền đã bao gồm thuế xuất khẩu, bên bán thực hiện như sau:

  • Bên bán khi xuất hóa đơn GTGT phải ghi giá thanh toán theo số tiền đã bao gồm thuế xuất nhập khẩu (vì khớp với chứng từ thanh toán và giá trị trên Tờ khai hải quan)
  • Khi hạch toán: bên bán phải trừ thuế xuất khẩu khỏi doanh thu xuất khẩu.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi