Hoàn thuế GTGT khi dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu như thế nào?

Trả lời:

Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP như sau:

Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT.

Số thuế GTGT đề nghị hoàn (phải ≥ 300 triệu đồng)

= Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD đang thực hiện – 

Số GTGT đầu vào của dự án đầu tư

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế GTGT riêng đối với dự án đầu tư 

Theo hướng dẫn tại Công văn 4262/TCT-KK do Tổng cục Thuế ban hành ngày 01/11/2018: 

Khi hạng mục đầu tư đã hoàn thành và có phát sinh doanh thu:

  • Không được hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh thu.
  • Được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh doanh thu (nếu đủ điều kiện).

Ngoài ra, Công văn 3223/CTBDI-TTHT do Cục thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn như sau:

  • Đang trong giai đoạn đầu tư mà có phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư.
  • Tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh, vẫn được xem xét đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư nếu có kê khai vào chỉ tiêu [30] “Thuế GTGT đề nghị hoàn” trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT, không phụ thuộc vào việc đã nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi