Đã điều chỉnh/thay thế hóa đơn nhưng vẫn sai sót xử lý ra sao?

Việc xử lý hóa đơn sai sót được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Trường hợp: Hóa đơn điện tử có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua 

→ Người bán thực hiện lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT gửi cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn đã lập có sai sót, đồng thời lập hóa đơn mới gửi cơ quan thuế cấp mã và gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

Trường hợp: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua hoặc do người bán phát hiện sai sót

Nếu hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế và các nội dung khác: người bán không phải lập lại hóa đơn mà thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thông báo với cơ quan thuế về hoá đơn sai sót theo Mẫu 04/SS-HĐĐT (người bán và người mua lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì không phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT)

Nếu hóa đơn sai thông tin mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng:

Người bán lập được lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế:

Nếu chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót: 

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót
  • Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót, trên hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Nếu chọn lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót
  • Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót, trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Trường khi đã thực hiện điều chỉnh/thay thế hóa đơn nhưng sau đó vẫn tiếp tục sai sót thì được hướng dẫn tại Công văn 1647/TCT-CS như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:
+ Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).
+ Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 thay thế cho hóa đơn F1 (lúc này hóa đơn F0 đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).

Tư vấn thuế Sài Nam

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Liên hệ với chúng tôi