Soát xét hồ sơ thuế

Soát xét hồ sơ thuế

Thông thường những Doanh nghiệp mới hoạt động, hoặc đã hoạt động nhưng với quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Do tiết kiệm chi phí quản lý nên hàng tháng/quý chỉ thực hiện việc kê khai thuế GTGT, không phản ánh định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định. Cuối năm, không có số liệu để lập Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.

Sài Nam đồng hành cùng Doanh nghiệp để thực hiện việc

"Làm Sổ sách kế toán thuế - Lập Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế TNDN"

DỊCH VỤ SOÁT XÉT HỒ SƠ THUẾ TẠI SÀI NAM

Đảm bảo uy tín

Giảm thiểu rủi ro

Hỗ trợ tư vấn

Quy trình Dịch vụ Soát xét hồ sơ thuế tại
Sài Nam

- Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán

- Rà soát việc định khoản các nghiệp vụ kế toán

- Rà soát việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của thông tin trên hồ sơ thuế, bao gồm các thông tin về số tiền thuế phải nộp, thuế được khấu trừ, thuế suất áp dụng bao gồm:

- Kiểm tra việc lập và kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý

- Kiểm tra việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

- Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Kiểm tra việc khai thuế thu nhập cá nhân

- Kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Liên hệ với chúng tôi