Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức... Theo đó:

Bổ sung quy định các cơ quan không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập khi tuyển dụng công chức tại Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, việc thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 02 vòng thi: - Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. - Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết. Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019. Cơ quan, tổ chức đã được phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức trước ngày 29/11/2018 thì được tiếp tục thực hiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định 161 có hiệu lực. "ST by Sai Nam"