Ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC cho phép giảm phí, lệ phí đối với một số thủ tục hành chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2023, doanh nghiệp cần nắm rõ để hưởng đầy đủ quyền lợi của mình. Cùng Sài Nam tìm hiểu những thủ tục nào được giảm ngay sau đây!

Có 07 thủ tục được giảm phí khi nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, những thủ tục này bao gồm:

(1) Thủ tục đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Theo Điều 1 Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến:

 • Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025: được áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi: áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC
Nội dung công việc thu phíMức thu theo Thông tư 148/2016/TT-BTC (đồng)Mức thu khi nộp hồ sơ online từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025 (đồng)
Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa5.000.0004.500.000
Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình4.000.0003.600.000
Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền3.500.0003.150.000
Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm2.000.0001.800.000

(2) Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở

Theo Điều 4 Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025,: áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi: áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.

(3)Đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

Theo Điều 8 Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025: áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi: áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

(4) Thủ tục đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo Điều 2 Thông tư 63/2023/TT-BTC, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025: áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi: áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).
Nội dungMức phí theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (Đồng)Mức phí khi nộp hồ sơ online từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2025 (Đồng)
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động15.000.00013.500.000

(5) Thủ tục yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Theo Điều 3 Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025: áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

(6)Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu

Theo Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.
Nội dungMức thu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC (Đồng/lần cấp)Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 (Đồng/lần cấp)
Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)  
- Cấp mới200.000180.000
- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất400.000360.000
- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự100.00090.000

(7) Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Theo Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025: áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

Ngoài ra, giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin từ 01/12/2023

Theo Điều 7 Thông tư 63/2023/TT-BTC, mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin:

 • Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025: áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.
 • Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi: áp dụng mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.
Nội dung công việc thu phíMức thu từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025
(đồng/trường thông tin)
Mức thu theo Thông tư 48/2022/TT-BTC
(đồng/trường thông tin)
Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01)5001.000
Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02)5001.000
Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03)5001.000
Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04)5001.000
Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05)5001.000

Nguồn thư viện pháp luật

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về những thủ tục sẽ được giảm phí khi thực hiện online, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.