THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT.

 

               Kính gửi: Quý khách hàng! 

 

             Để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, theo đề nghị của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. 

    Đối tượng được gia hạn nộp thuế gồm 5 nhóm như sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gồm:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuẩt trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ ...; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác...; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô...

- Xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ gồm:

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sàn;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động kinh doanh du lịch

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (*)

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhàn chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT là 5 tháng, kể từ ngày kết thục thời hạn nộp theo quy định của các kỳ nộp thuế Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý)

* Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN là 5 tháng đối với số thuế còn phải nộp kỳ quyết toán 2019 và số tạm nộp các quý I và quý II 2020.

* Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh năm phải nộp 2020 được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

* Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Trình tự, thủ tục gia hạn

        Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, hoặc theo quý, theo quy định pháp luật về quản lý thuế, chậm nhất là ngày 30/7/2020.

 

(*) Doanh nghiệp nhỏ và Siêu nhỏ: được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết.