Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN sau khi được gia hạn như sau:

 

1. Đối với thuế GTGT

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41 thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

 

2. Đối với thuế TNDN

Thời gian gia hạn 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định đối với:

- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng tại Điều 2 Nghị định 41 đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Chậm nhất là ngày 31/12/2020, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này phải thực hiện nộp đủ số thuế cần nôp theo quy định.

Nguồn Thư Viện Pháp Luật