THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

 

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Căn cứ theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:
(1) Đối với loại thuế khai theo tháng:
- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 
(2) Đối với loại thuế khai theo quý:
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 
(3) Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
- Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

  • Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật quản lý thuế 2019 quy định :

- Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (Chậm nộp quá 90 ngày bị xử phạt về hành vi trốn thuế) 

  • Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định :

- Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
+ Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, trừ một số trường hợp cụ thể.
+ Đối với trường hợp làm thủ tục về thuế bằng điện tử thì ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn làm thủ tục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

3. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Căn cứ theo Điều 8 Khoản 5 Nghị Định 125/2020/NĐ-CP quy định: 
- Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế nếu trong thời hạn 06 tháng (kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo) hoặc 01 năm (kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác) hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm.
- Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao, gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị Định 125/2020/NĐ-CP.

 

4. Nguyên tắc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế
Căn cứ theo Điều 2, Điều 5 Thông Tư 166/2013/TT-BTC
- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó
        + Trường hợp  ủy quyền cho tổ chức kê khai thuế, căn cứ vào trách nhiệm theo nội dung ủy quyền để xử phạt tổ chức ủy quyền
- Một người thực hiện nhiều hành vi hoặc vi phạm nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm
        + Trường hợp trong cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều loại thuế khác nhau thì người nộp thuế bị xử phạt về từng hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với từng sắc thuế
        + Trường hợp, cùng thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm thủ tục thuế có khung hình phạt cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần
- Đối với cùng một hành vi vi phạm nêu trên thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
- Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế được xác định là hành vi trốn thuế thì tách riêng ra để xử phạt về hành vi trốn thuế.

 

Tư vấn Thuế Sài Nam