QUY ĐỊNH VỀ LẬP HÓA ĐƠN CHO HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI

Người bán phải có trách nhiệm lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi được quy định tại khoản 3a Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng; trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”

 

1. Quy định về khấu trừ thuế GTGT

  • Căn cứ theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”
→ Theo quy định trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để khuyến mãi được khấu trừ nếu đáp ứng các yêu cầu về hóa đơn được quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC

  • Về kê khai, nộp thuế GTGT cho hàng khuyến mại

Căn cứ theo khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho”
+ Hàng hóa dùng để khuyến mại được đăng ký với Sở Công thương (thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại) thì không cần kê khai, nộp thuế GTGT vì giá tính thuế bằng 0
+ Hàng hóa khuyến mại không được đăng ký với Sở Công thương (không thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại) thì phải kê khai, nộp thuế GTGT như hàng cho, biếu, tặng

Xem thêm: Khuyến mại theo quy định của pháp luật

 

2. Quy định về thuế TNDN
Chi phí của cả hàng hóa để khuyến mại có đăng ký với Sở Công thương hay không đều được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:
+ Có đầy đủ hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào
+ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên
+ Hàng hóa, sản phẩm làm ra thuộc diện chịu thuế GTGT

 

3. Cách xuất hóa đơn hàng khuyến mại
Căn cứ quy định tại điểm a mục 2.4 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có đăng ký với Sở Công thương:

+ Nội dung hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa như bình thường, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền
+ Cột thành tiền với thuế GTGT ghi bằng 0

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không đăng ký với Sở Công thương:

Nội dung hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ bình thường cho khách hàng.

Tư vấn thuế Sài Nsm