PHÂN BỔ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là nghĩa vụ bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh có lợi nhuận. Số thuế phải nộp do doanh nghiệp tự xác định và nộp vào Ngân sách nhà nước (NSNN), một điểm đáng lưu ý là doanh nghiệp khi có các cơ sở sản xuất hoặc chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính phải thực hiện phân bổ thuế TNDN phát sinh tại các tỉnh này. Mục đích của việc phân bổ là giúp cho cơ quan nhà nước dễ quản lý nguồn thu của địa phương cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ quy định về việc phân bổ thuế TNDN.
 

1. Các trường hợp được phân bổ
Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại các tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính thuộc các trường hợp sau phải thực hiện phân bổ thuế TNDN:
- Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
- Hoạt động chuyển nhượng bất động sản
- Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất
- Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

 

2. Phương pháp phân bổ
Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn pháp pháp phân bổ thuế TNDN phải nộp như sau:
a) Đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán:

Số thuế TNDN nộp cho từng tình = Tổng số thuế TNDN phải nộp của hoạt động xổ số x

Tỷ lệ % doanh thu bán vé tại từng tỉnh

Trong đó: 
-   Tỷ lệ % doanh thu = Doanh thu bán vé tại từng tỉnh/Tổng doanh thu bán vé thực tế
-   Doanh thu bán vé thực tế tại từng tỉnh:

Phương pháp phân phối vé số Doanh thu thực tế từng tỉnh
Thông qua thiết bị đầu cuối

Doanh thu theo hợp đồng đại lý xổ số đã ký với công ty xổ số điện toán hoặc các cửa hàng, điểm bán vé

Thông qua điện thoại và internet

Doanh thu tại từng tỉnh nơi khách hàng đăng ký tham gia dự thưởng khi mở tài khoản dự thưởng.

 

b) Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Số thuế TNDN nộp cho từng tình tạm nộp hàng quý và quyết toán =

Doanh thu tính thuế TNDN hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh

x 1%

Trong đó:
Doanh thu của hoạt động chuyển nhượng bất động sản: căn cứ theo giá thực tế (bao gồm phí thu thêm nếu có) theo hợp động mua bán, chuyển nhượng bất động sản
+   Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng thấp hơn bảng giá định do UBND tỉnh quy định thì doanh thu căn cứ theo giá do UBND quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.
+   Thời điểm ghi nhận doanh thu: thời điểm bán bán bàn giao bất động sản

 

c) Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

Số thuế TNDN nộp cho từng tình = Tổng số thuế TNDN  phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh x

Tỷ lệ (%) chi phí của cơ sở sản xuất được phân bổ

Trong đó:
-   Tổng số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm số thuế TNDN được ưu đãi.
-   Tỷ lệ % chi phí = Chi phí phát sinh của cơ sở sản xuất/Tổng chi phí của hoạt động (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN)
-   Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ: chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

 

d) Đối với nhà máy thuỷ điện nằm trên nhiều tỉnh

Số thuế TNDN phải nộp của từng nhà máy = Tống số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh x

Tỷ lệ (%) chi phí của từng nhà máy thuỷ điện

Trong đó:
-   Tổng số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm số thuế TNDN được ưu đãi)
-   Tỷ lệ % chi phí = Chi phí phát sinh của từng nhà máy/Tổng chi phí của hoạt động (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN)
-   Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ: chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh = Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nhà máy thủy điện x

Tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của phần nhà máy thủy điện nằm từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư

 

3. Khai thuế, quyết toán thuế, nộp thuế đối với hoạt động phân bổ

Căn cứ theo khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn như sau:
a) Đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán:
- Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý

Không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.
- Quyết toán thuế hàng năm
Nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN
 • Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN mẫu số 03-8C/TNDN

Nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán:

 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế: đơn vị nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh được phân bổ
 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế: được xác định là nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT/BTC

b) Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:
- Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý
Không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
- Quyết toán thuế hàng năm
Nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN
 • Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN mẫu số 03-8A/TNDN

Nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Bù trừ số thuế TNDN đã tạm nộp tại các tỉnh với số thuế phải nộp theo phân bổ cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản của từng tỉnh. Nếu chưa trừ hết thì tiếp tục trừ vào số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động này theo quyết toán tại trụ sở chính

 • Nếu số thuế đã tạm nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế tại trụ sở chính: đơn vị nộp số thuế còn thiếu cho địa phương nơi đóng trụ sở chính. 
 • Nếu số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế tại trụ sở chính: được xác định là nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT/BTC

c) Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:
- Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý
Không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất (bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp)
- Quyết toán thuế hàng năm
Nộp hồ sơ quyết toán thuế 

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN
 • Phụ lục phân bổ số thuế TNDN mẫu số 03-8A/TNDN
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất

 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế: đơn vị nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh được phân bổ
 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế: được xác định là nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT/BTC

d) Đối với nhà máy thuỷ điện nằm trên nhiều tỉnh:
- Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý
Không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế phải tạm nộp hàng quý cho từng tỉnh nơi có nhà máy thủy điện.
- Quyết toán thuế hàng năm
Nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN
 • Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN mẫu số 03-8/TNDN và mẫu số 03-8B/TNDN

Nộp số tiền phân bổ cho từng tỉnh nơi có nhà máy thuỷ điện 

 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế: đơn vị nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh được phân bổ
 • Nếu số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế: được xác định là nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT/BTC

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quy định phân bổ thuế TNDN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: