Ngày 01/7/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 2701/TCT-KK gửi Cục thuế TP.HCM về việc hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp.

 

- Căn cứ khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”;

- Căn cứ khoản 3 Điều 13 Luật thuế GTGT 2008 được sửa đổi bởi Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013, quy định các trường hợp hoàn thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”;

- Căn cứ khoản 3, 5 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế;

- Căn cứ khoản 2 Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

“Điều 42. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

"2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, và đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định thì Cơ quan Thuế sẽ xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty phải hoàn thành trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập.

Trường hợp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cơ quan Thuế sẽ giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.

Công văn 2701/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban hành ngày 01/7/2020

Nguồn Thư Viện Pháp Luật