I. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo quý chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu quý sau.

Doanh nghiệp trả thu nhập báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế phải nộp các hồ sơ sau:

1. Bảng kê thanh toán biên lai (theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT);

2. Báo cáo số lượng tồn chứng từ cuối kỳ chưa sử dụng (theo mẫu BK04/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT).

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ.

II. Khi có hành vi chậm nộp báo cáo sau khi hết thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với mức như sau:

- Cảnh cáo: nếu nộp chậm từ 01 đến 10 ngày

- 2,000,000 - 4,000,000 đồng: nếu nộp chậm từ 11 đến 20 ngày

- 4,000,000 - 8,000,000 đồng: chậm nộp trên 20 ngày được xem là hành vi không nộp báo cáo

Ngoài ra, khi phát hiện mình đã lập sai hoặc không đầy đủ nội dung trong báo cáo; thì, doanh nghiệp phải nhanh chóng lập và nộp lại báo cáo chính xác trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở. Nếu không, sẽ bị phạt tiền từ 200,000 đồng đến 1,000,000 đồng.