STT Công việc Hạn nộp 1 Tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp quý IV/2022

- Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý, đảm bảo số thuế tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm.
- Thời hạn tạm nộp: chậm nhất là thứ Hai ngày 30/01/2023 
(Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Trong tháng 01/2023, doanh nghiệp kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động như sau:
- Kê khai thuế theo tháng: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho tháng 12/2022 là ngày 20/01/2023 (thứ Sáu).
- Kê khai thuế theo quý: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân quý IV/2022 là vào ngày 31/01/2023 (thứ Ba).
(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

3 Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng

- Nếu khai theo tháng: nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho tháng 12/2022 chậm nhất là ngày 20/01/2023.
- Nếu khai theo quý: nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho quý IV/2022 chậm nhất là ngày 31/01/2023.
(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

4 Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Nộp lệ phí môn bài hằng năm, thời hạn nộp cho năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023 (thứ Hai)
- Chỉ nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài một lần cho cả thời gian hoạt động chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(Căn cứ điểm khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 10 và khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

5 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

-  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc từ tiền lương tháng đóng BHXH của từng người lao động cho tháng 01/2023 
- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng của tất cả người lao động vào tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
- Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023
(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

6 Trích nộp kinh phí công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn cho tháng 01/2023, chậm nhất là vào ngày 31/01/2023.
- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)

7 Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm

Trước ngày 10/01/2023, doanh nghiệp gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII (Nghị định 39/2016/NĐ-CP) năm 2022 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.
- Hình thức nộp: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.
(Căn cứ khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP)

8 Thông báo về tính hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Trước ngày 03/01/2023, doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 12/2022 có biến động (tăng hoặc giảm).
(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

9 Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Trước ngày 15/01/2023, doanh nghiệp phải báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
(Căn cứ khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP)