7 VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM

 

Đơn vị cần thực hiện đầy đủ các công việc về kế toán và lao động đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính gây tổn thất chi phí cho đơn vị.

 

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Căn cứ theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

  • Đối với loại thuế khai theo tháng:

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 

  • Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
- Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
 
2. Các công việc cần làm cuối năm

  • Kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng

Đơn vị kê khai thuế GTGT theo tháng nộp hồ sơ khai thuế GTGT và nộp thuế cho tháng 11 chậm nhất vào ngày 20/12/2022
(Theo khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019)

  • Kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng

Doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho người lao động mà có phát sinh khấu trừ  thuế TNCN trong tháng 11 thì phải kê khai và nộp thuế TNCN thay cho người lao động chậm nhất vào ngày 20/12/2022
(Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP)

  • Khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Hộ kinh doanh áp dụng nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế theo năm cho năm 2023 chậm nhất là ngày 15/12/2022, trừ trường hợp hộ kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
(Theo Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC và khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

  • Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Nếu trong tháng 11 có thay đổi số lượng lao động làm việc tại đơn vị thì phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 03/12/2022 (Thứ bảy).
Trường hợp trong tháng 12, số lượng lao động của đơn vị giảm từ 50 người trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ kịp thời.
(Theo Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

  • Báo cáo sử dụng lao động hằng năm

Trước ngày 05/12/2022, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình sử dụng lao động hằng năm theo mẫu số 01/PLI qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi văn bản giấy theo mẫu số 02/PLI ban hành kèm theo Phụ lục Nghị định 145
(Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

  •  Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN 

Doanh nghiệp phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho tháng 11 chậm nhất là ngày 31/12/2022 (Thứ bảy) và chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước
(Theo Điều 7, Điều 17 và Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

  • Trích nộp kinh phí công đoàn tháng

Kinh phí công đoàn được trích đóng một lần vào mỗi tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, chậm nhất là ngày 31/12/2022 (Thứ bảy).
Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. 
(Theo Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
Lưu ý: Nếu ngày cuối cùng nộp hồ sơ rơi vào ngày nghỉ hằng tuần của cơ quan tiếp nhận thì doanh nghiệp có thể nộp vào ngày làm việc liền kềsau ngày nghỉ đó.

Tư vấn thuế Sài Nam