TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC 2023

 

 

1. Tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014)

  • Từ thời điểm hiện tại đến ngày 30/06/20223

- Mức lương cơ sở áp dụng: 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP)
→ Mức lương tối đa đóng BHXH : 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng

  • Từ ngày 01/07/2023 trở đi

- Mức lương cơ sở áp dụng: 1.800.000 đồng (theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được thông qua ngày 11/11/2022)
→ Mức lương tối đa đóng BHXH : 1.800.000 x 20 = 36.000.000 đồng

 

2. Tiền lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc
Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tiền lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng

 

3. Tiền lương đóng BHXH bắt buộc gồm những khoản nào?
Căn cứ theo Điều 89 Luật BHXH 2014
- Người lao động do Nhà nước quy định chế độ tiền lương: tiền lương đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ…
- Người lao động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: tiền lương đóng BHXH là mức lương cơ sở
- Người lao động do người sử dụng lao động quyết định lương thì tiền lương đóng BHXH là tiền lương và phụ cấp lương..

 

4. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Căn cứ theo Điều 2 Luật BHXH 2014
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
- Cán bộ, công chức, viên chức
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an công tác trong tổ chức cơ yếu
- Sĩ quan, quân nhân.. công tác trong tổ cơ yếu
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội.. đang theo học được hưởng sinh hoạt phí
- Người lao động ra nước ngoài làm việc có hợp đồng
- Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng lương
- Người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

Tư vấn thuế Sài Nam