- Thông tin của người sử dụng lao động (tên, địa chỉ..) và người lao động (tên, số CCCD…)
- Công việc và địa điểm làm việc
- Thời hạn của hợp đồng lao động
- Mức lương, hình thức, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
- Chế độ nâng bậc, nâng lương;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
- BHXH, BHYT, BHTN
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

- Thông tin về các bên: bên giao khoán và bên nhận giao khoán
- Nội dung công việc
- Phương thức thanh toán và giá
- Thời hạn nhận và bàn giao, phương thức, địa điểm thực hiện hợp đồng;
- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng khoán việc
- Trách nhiệm của các bên trong trường hợp vi phạm hợp đồng
- Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên. Sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng
- Các nội dung khác (nếu có).