Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vừa có Thông báo 848/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Thực hiện Thông tư 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo kể từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ thay đổi như sau:

- Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

- Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

- Cụ thể các mức thu, nộp phí trong phụ lục đính kèm Thông báo 848/TB-KCB.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 848/TB-KCB ngày 08/7/2020.

Nguồn Thư Viện Pháp Luật