Do ảnh hưởng của Covid 19, nhiều  doanh nghiệp gặp khó khăn nên sắp tới sẽ tổ chức lại lao động, cụ thể sẽ phải giảm bớt một số lao động. Vậy khi tổ chức lại thì doanh nghiệp có phải xây dựng lại phương án sử dụng lao động không?

Tái cơ cấu lại Doanh nghiệp (Ảnh nguồn internet)

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2012 quy định: Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định thay đổi cơ cấu, công nghệ gồm các trường hợp sau đây:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

- Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;

- Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp khi tổ chức lại lao động phải có trách nhiệm xây dựng lại và thực hiện phương án sử dụng lao động. Cụ thể, phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

- Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

- Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

- Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Nguồn Thư Viện Pháp luật