THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

1. Phương thức khai thuế điện tử
Theo khoản 5 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định người nộp thuế có thể nộp bằng một trong những phương thức sau đây:
- Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN
- Thực hiện bằng phần mềm hoặc công cụ hỗ trợ kê khai do cơ quan thuế cung cấp hoặc của người nộp thuế đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó gửi hồ sơ khai thuế và ký điện tử qua Cổng thông tin điện tử.
- Nộp thuế điện tử qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức này thực hiện chuyển thông tin nộp thuế của người nộp thuế đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử
Căn cứ tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định như sau: 
- Nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT) qua Cổng thông tin điện tử chậm nhất 15 phút kể từ khi cơ quan Thuế nhận được hồ sơ khai thuế. 
- Nhận thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT) chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.
Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế kèm theo tài liệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính:
- Cơ quan thuế đối chiếu ngay hồ sơ bản giấy với hồ sơ đã nhận qua Cổng thông tin điện tử
- Nhận thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT) qua Cổng thông tin điện tử chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và tài liệu kèm theo
- Nhận thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử
 
3. Quy trình xử lý hồ sơ khai thuế điện tử
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý khoản thu có trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế theo quy trình được quy định tại Điều 17 Thông tư 19/2021/TT-BTC như sau:
- Cập nhật hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đã tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Cơ quan thuế gửi thông báo đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT) nếu trong quá trình giải quyết hồ sơ còn thiếu và tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung thông tin qua Cổng Thông tin điện tử.
- Cơ quan thuế hạch toán số thuế phải nộp theo số người nộp thuế kê khai và trả Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT)
- Cơ quan thuế tính thuế và gửi thông báo nộp thuế cho người nộp thuế.

Tư vấn thuế Sài Nam