Ngày 28/12/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ ngày 11/02/2019).

Theo đó, hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN, các Đoàn KTNN, thành viên đoàn KTNN và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm toán của KTNN.

Đơn vị được kiểm toán và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn này và CMKTNN có liên quan để thực hiện trách nhiệm của mình và phối hợp công việc với đoàn KTNN và Kiểm toán viên nhà nước, cũng như khi xử lý các mối quan hệ liên quan đến thông tin đã được kiểm toán.

Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN

ST By SAINAM