Những hành vi trốn đóng BH trước 0h ngày 1/1/2018 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy vào từng trường hợp vi phạm. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/09/2019.

 1. Căn cứ điều 216 của Bộ Luật hình sự 2015 về hành vi trốn đóng BHXH, BHTN,BHYT cho người lao động.
  • Người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc trốn đóng từ 06 tháng trở lên :
   • Phạt từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ hoặc phạt 1 năm tù không giam giữ hoặc từ 3 tháng đến 1 năm tù nếu
    • Trốn đóng BH từ 50.000.000đ đến dưới 300.000.000đ
    • Trốn đóng cho từ 10-50 người.
   • Phạt từ 200.000.000 đến 500.000.000đ (hoặc tù 6 tháng – 3 năm) :
    • Vi phạm từ 02 trở lên,
    • Trốn đóng từ 300.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ
    • Trốn đóng cho từ 50 đến dưới 200 người.
    • Không đóng số tiền đã thu hoặc đã trừ của NLĐ.
   • Phạt từ 500.000.000 đến 1.000.000.000đ ( tù từ 2-7 năm)
    • Trốn đóng từ 1.000.000đ trở lên
    • Trốn đóng cho 200 người trở lên
    • Không đóng số tiền đã thu hoặc đã trừ của NLĐ
  • Nếu pháp nhân sẽ bị phạt từ 200.000.000đ đến 1.000.000.000đ tùy từng trường hợp cụ thể.

 

 1. Căn cứ vào điều 26 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.
  • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động để không tham gia bảo hiểm bắt buộc, BHTN.
  • Phạt tiền từ 12%-15% tổng số tiền phải đóng BH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không quá 75.000.000đ cho hành vi chậm đóng hoặc đóng không đúng , không đủ lao động.
  • Phạt từ 18-20% tổng số tiền phải đóng BH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nếu người sử dụng lao động không đóng BH bắt buộc và BHTN cho toàn bộ người lao động
  • Nộp truy nộp số tiền chưa đóng và chịu lãi suất theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư của Quỹ BHXH  vào năm có vi phạm.

 

 1. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 216 về tội trốn đóng BHXH,BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ LHS 2015.

Những hành vi trốn đóng BH trước 0h ngày 1/1/2018 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy vào từng trường hợp vi phạm. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/09/2019.

Nguồn tổng hợp chính sách by Sainam.co