TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3830/CTBDI-TTHT
V/v khai bổ sung thuế GTGT
Bình Định, ngày tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam.


Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn số 02/2023/CV-DGV ngày
25/10/2023 của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam V/v hướng dẫn kê khai, khai
bổ sung thuế GTGT đầu vào.
Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:
– Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của
Quốc hội quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
“1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai,
sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời
hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế,
cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra,
kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ
sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản
lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.
3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết
định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai
bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm
tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế
được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với
hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai
bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ,
tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết
khiếu nại về thuế.”
– Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
của Chính phủ quy định về khai bổ sung do khai thuế có sai, sót:
“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có
sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ
trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số
thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp
tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách
nhà nước (nếu có).
Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn
được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp

thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp
hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.”
– Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Thông tư
219):
“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi
xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để
trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai,
khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ
quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở
người nộp thuế.”
Căn cứ các quy định nêu trên, thì:
1. Trường hợp Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (Công ty) phát hiện hồ
sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót hóa đơn đầu vào do hóa đơn về sau
khi kết thúc kỳ khai thuế thì được lập tờ khai bổ sung để khai vào kỳ gốc phát sinh
hóa đơn sai, sót đó.
Sau khi khai bổ sung chỉ làm giảm hoặc tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ
chuyển kỳ sau thì phải kê khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng vào các chỉ
tiêu: [37] – Điều chỉnh giảm, [38] – Điều chỉnh tăng, trên hồ sơ khai thuế lần đầu
của kỳ tính thuế hiện tại.
2. Theo nguyên tắc thuế đầu vào phát sinh kỳ nào thì phải khai cho kỳ đó,
trường hợp Công ty đã được kiểm tra hoàn thuế GTGT đến kỳ tháng 8/2022, mà có
các hóa đơn đầu vào của trước và trong tháng 8/2022 đã kê khai vào kỳ thuế tháng
9, 10/2022 thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước tháng 8, tháng 8, 9,
10/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế và khoản 8 Điều 14
Thông tư 219.
3. Trường hợp Công ty đã khai chỉ tiêu [42] – thuế GTGT đề nghị hoàn trong
kỳ khai thuế GTGT tháng 5/2023 và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế mà có các
hóa đơn đầu vào của tháng 5/2023 đã kê khai vào kỳ thuế tháng 6, 7/2023 thì Công
ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng 5, 6, 7/2023 và tiếp tục dừng hoàn tại
chỉ tiêu [42] của kỳ thuế tháng 5/2023 theo số thuế đã dừng hoàn tại tờ khai lần đầu
(vì nguyên tắc khai bổ sung không được tăng số thuế đề nghị hoàn khi đã nộp hồ sơ
khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo).
Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam biết và
thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Phòng KK, TTKT2, NVDTPC;
– Website Cục Thuế Bình Định;
– Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Sơn