TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾTỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2643/CTBDI-TTHT
V/v Thuế GTGT hàng nhập khẩu chuyển đổi mục đích sử dụng

                                 Bình Định, ngày 01 tháng 08 năm 2023

 

Kính gửi: Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định
(Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Bình Định)

Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận công văn số 107/2023/CV-NH ngày 12/07/2023 của Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định “V/v hỏi đáp thuếGTGT hàng nhập khẩu chuyển đổi mục đích sử dụng”.
Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:
– Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3a vào Điều 4 của Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
(đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về hàng hóa không chịu thuế GTGT như sau:
“2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:
. . .
Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ;
máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.”;
– Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về xuất hóa đơn GTGT khi điều chuyển tài sản:
“. . .
Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”;
– Căn cứ Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính v/v thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp,

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định xuất điều chuyển hệ thống thiết bị, máy móc nhập khẩu bao gồm:
1. Hệ thống xử lý nước thải chuồng heo. Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc;
2. Hệ thống xử lý phân nuôi heo. Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc;
3. Hệ thống cung cấp thức ăn tự động cho heo. Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc;
4. Hệ thống chuồng nuôi heo. Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc;
5. Hệ thống xử lý phân heo. Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc.

cho Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước thì:
1. Về thuế suất thuế GTGT:
Trường hợp các sản phẩm thiết bị, máy móc nêu trên khi nhập khẩu được Hải quan các tỉnh xác định là hàng nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi Công ty xuất điều chuyển cho đơn vị khác trong nước cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
2. Về xuất hóa đơn GTGT:
Vì là 02 đơn vị hạch toán độc lập nên Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định phải xuất đơn cho Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước khi xuất điều chuyển hệ thống thiết bị, máy móc trên theo quy định nêu tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định biết và thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Phòng KTNB;
– Website Cục Thuế Bình Định;
– Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Sơn