Trợ lý Pháp lý doanh nghiệp

01 Nam

25/06/2023

– Hỗ Trưởng nhóm liên hệ khách hàng nhận và ký hồ sơ
– Hỗ trợ Trưởng nhóm liên hệ cơ quan ban ngành có liên quan

– Hỗ Trưởng nhóm liên hệ khách hàng nhận và ký hồ sơ
– Hỗ trợ Trưởng nhóm liên hệ cơ quan ban ngành có liên quan

– Hỗ Trưởng nhóm liên hệ khách hàng nhận và ký hồ sơ
– Hỗ trợ Trưởng nhóm liên hệ cơ quan ban ngành có liên quan

Form Ứng Tuyển

    Tải lên CV (định dạng file PDF, dung lượng file không quá 2MB)