MENU

Đã quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì xử lý thế nào?

Nếu công ty đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động nhưng sau đó phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì cấp lại chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân trực tiếp quyết toán.

Câu hỏi: Đã quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì xử lý thế nào?

 

Trả lời:

  • Trường hợp nào người lao động phải tự quyết toán thuế TNCN 

Theo hướng dẫn Công văn 6043/CT-TTHT ngày 18/02/2020 của Cục thuế TP Hà Nội, nếu thuộc những trường hợp sau đây thì người lao động không thể ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp mà phải trực tiếp thực hiện với cơ quan thuế:
- Cá nhân đủ điều kiện được ủy quyền nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để cá nhân tự quyết toán (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp).
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.
- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).
- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo quy định.

 

  • Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền  quyết toán thuế

Cũng theo Công văn 6043/CT-TTHT:

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.


⇒ Nếu công ty đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động nhưng sau đó phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN đã làm thay cho người lao động, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế theo số quyết toán để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung:
“Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN”


Tư vấn thuế Sài Nam

Sending mail

Đăng ký tư vấn thông tin

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image