MENU

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trích khấu hao đối với tài sản cố định thuê tài chính không?

Doanh nghiệp phải trích khấu hao tài sản cố định đi thuê tài chính như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Thành viên góp vốn là cá nhân cho công ty thuê tài sản có phải giao dịch liên kết không?

Cho thuê tài sản được xác định là giao dịch liên kết khi giữa các bên có quan hệ liên kết

Khoản chi tặng quà 8/3 có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Khoản chi tặng quà 8 tháng 3, tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ cho lao động nữ sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về hóa đơn và tổng số chi.

Lương giám đốc có tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Chi phí lương của giám đốc được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng những điều kiện trên, trừ trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Chi phí khi điều động người lao động đi công tác có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Để chi phí công tác cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Điều kiện để chi phí thuê tài sản của cá nhân (nhà xưởng, văn phòng, kho bãi) được xem là chi phí hợp lý

Hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image