MENU

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

08 Tháng Mười Hai

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 

1. Dịch vụ môi giới bảo hiểm là gì?
Theo Điều 44 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
quy định về hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm như sau:

  • Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm
  • Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm
  • Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

 
2. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập
Theo Điều 133 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022
quy định các điều kiện như sau:
- Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm
- Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không được thấp hơn mức vốn pháp định (mức vốn pháp định hiện nay là 4 tỷ đồng)
- Cổ đông, thành viên góp vốn không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư để tham gia góp vốn
- Tổ chức nước ngoài góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải đáp ứng các điều kiện sau:
         + Có thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm trong 5 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy phép thành lập
         + Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam
         + Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về môi giới bảo hiểm của nước nơi tổ chức đặt trụ sở chính trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập
 
3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động 
Theo Điều 134 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022
quy định bộ hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động
- Dự thảo điều lệ công ty
- Phương án hoạt động 05 năm đầu
- Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân sáng lập hoặc thành viên, cổ đông dự kiến góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện để được góp vốn

Nguồn Thư viện pháp luật

Sending mail

Đăng ký tư vấn thông tin

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image