NGHĨA VỤ THUẾ KHI KHÔNG SỬ DỤNG HẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Thông thường, doanh nghiệp dùng thu nhập sau thuế để chia cổ tức, bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp nhưng Quỹ Khoa học và công nghệ được trích lập trước khi nộp thuế TNDN. Vì được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế nên việc tổ chức và sử dụng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Trích lập Quỹ KH & CN) x Thuế suất thuế TNDN

 

1. Quy định trích lập
- Khi muốn thành lập Quỹ, doanh nghiệp phải gửi Quy chế khoa học và công nghệ, Quy chế chi tiêu và sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Khoản 3 Điều 2 Thông tư 05/2022/TT-BKHCN)
- Hàng năm, doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ cho cơ quản quản lý thuế (mẫu số theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC)  (khoản 1 Điều 7 Thông tư 67/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/12/2022) 
Thời hạn nộp báo cáo: thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN

 

2. Mức trích lập
Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 67/2022/TT-BTC
- Doanh nghiệp Nhà nước: từ 3 - 10% thu nhập tính thuế
- Doanh nghiệp khác (không phải doanh nghiệp Nhà nước): Mức trích lập do doanh nghiệp tự quyết, tối đa 10% thu nhập tính thuế 

 

3. Xử lý khi không sử dụng, không sử dụng hết hoặc không đúng mục đích
Căn cứ Điều 4 Thông tư 67/2022/TT-BTC
Trong thời hạn 5 năm từ lúc trích lập, nếu không sử dụng hết 70%, không sử dụng hoặc không sử dụng đúng mục đích số quỹ đã trích lập hàng năm bị truy thuế thuế TNDN (kể cả có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố): 
- Phần thuế TNDN cho phần trích Quỹ không sử dụng hoặc không sử dụng hết
- Tiền lãi phát sinh từ phần thuế phải nộp đó

 

4. Ví dụ:
Công ty B, trong báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2021 có số liệu sau:
- Năm 2016, Công ty B trích lập Quỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệp 10% là 2 tỷ đồng  → 70% số quỹ trích lập là 1,4 tỷ đồng (2 tỷ x 70%).
- Đến năm 2021, Công ty B mới sử dụng Quỹ cho hoạt động khoa học công nghệ là 1,2 tỷ đồng (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập) → Công ty B sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập. Số Quỹ Công ty B sử dụng không hết là 0,8 tỷ đồng (2 tỷ đồng – 1,2 tỷ đồng).
+ Giả sử Công ty B nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh là 200 triệu đồng (0,2 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Công ty B đã sử dụng và nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh là: 1,4 tỷ đồng (1,2 tỷ + 0,2 tỷ) chiếm 70% số Quỹ đã trích lập nên số tiền trích lập Quỹ còn lại 0,6 tỷ đồng (2 tỷ – 1,4 tỷ) Công ty B không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Giả sử Công ty B không nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh thì Công ty B phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 0,8 tỷ đồng và số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:
⇒ Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng không hết 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ năm 2016 là 20%) là: 0,8 tỷ đồng x 20% = 160 triệu đồng.
⇒ Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm là 12%):
160 triệu đồng x 12% x 2 năm = 38,4 triệu đồng.


Tư vấn thuế Sài Nam