Theo đó, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), Nghị định 126 quy định như sau:

- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

- Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Đây là quy định mới so với những trước đây mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

 Nguồn Thư Viện Pháp Luật