Lỗi sai

Nguyên nhân

Xử lý Sai số liệu trên tờ khai thuế GTGT     Chỉ tiêu (22) kỳ này không khớp với chỉ tiêu (43) của tờ khai kỳ trước đối với tờ khai mẫu số 01/GTGT
- Chỉ tiêu (22): Số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang
- Chỉ tiêu (43): Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
- Chỉ tiêu (37)/(38): Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

  1. Lấy số liệu chỉ tiêu (43) trên tờ khai bổ sung của kỳ trước nhập vào chỉ tiêu (22) của kỳ này
2. Điều chỉnh sai sót không đúng quy định hoặc lỗi đánh máy

 

1. Lập tờ khai bổ sung cho kỳ tính thuế hiện tài và điều chỉnh sai sót như sau:
- Tính chênh lệch giữa chỉ tiêu (22) và (43) và chênh lệch số liệu do khai bổ sung, sau đó ghi tăng  hoặc giảm tương ứng trên chỉ tiêu (37) và (38)

2. Ghi chênh lệch tăng hoặc giảm tương ứng vào chỉ tiêu (37) và (38) trên tờ khai chính thức

Chỉ tiêu (28a) của tờ khai 02/GTGT không khớp với số thuế trên chỉ tiêu (40b) của tờ khai 01/GTGT cùng kỳ
- Chỉ tiêu (28a)/(40b): Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

 

Lập tờ khai bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 2 tờ khai trên cùng một thời điểm.

Sai sót phương pháp, cách thức kê khai thuế    

Kê khai trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế

Ghi trùng thứ tự tờ các khai bổ sung trong cùng 1 kỳ khai thuế

Kê khai bổ sung tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót với số lần khai bổ sung phải bằng lần bổ sung của tờ khai bổ sung liền trước cộng thêm 1

Kê khai sai trạng thái tờ khai

Sau khi nộp tờ khai chính thức, doanh nghiệp phát hiện sai sót và nộp lại tờ khai chính thức thay vì tờ khai bổ sung

Kê khai bổ sung tờ khai có sai sót và gửi cho cơ quan thuế Kê khai trùng kỳ tính thuế

Kê khai theo tháng, sau đó lại kê khai theo quý bao gồm các tháng đã nộp tờ khai theo tháng trước đó

Thông báo với cơ quan thuế để hủy tờ khai theo tháng hoặc quý theo đúng quy định Kê khai sai đối tượng gia hạn nộp thuế

Doanh nghiệp không thuộc đối tượng gia hạn nhưng không tích vào ô “gia hạn” trên tờ khai

Lập tờ khai bổ sung và bỏ dấu tích ô “Gia hạn” Kê khai sai phương pháp tính thuế

Sử dụng mẫu tờ khai không đúng với phương pháp tính thuế GTGT (trực tiếp/khấu trừ) mà doanh nghiệp đang áp dụng

Thông báo với cơ quan thuế hủy tờ khai có sai sót và nộp lại tờ khai đúng quy định