ĐỀ XUẤT SỬA THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành vào năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Đến nay Thông tư này đã được áp dụng 10 năm, đã có nhiều thay đổi trong các giao dịch của doanh nghiệp, việc ghi nhận và hạch toán kế toán cũng phải được cập nhật liên tục để phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi Thông tư 200. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ về những nội dung dự kiến sửa đổi.
 

Nội dung của dự thảo như sau:
1. Sửa đổi quy định về đăng ký sửa đổi chế độ kế toán 

Dự thảo sửa đổi và bỏ quy định hiện hành về đăng ký chế độ kế toán, cụ thể là hệ thống tài khoản kế toán như sau:

Dự thảo

Hiện hành

Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 200 để mở thêm các tài khoản kế toán cho phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh yêu cầu quản lý của từng ngành và của từng đơn vị.
Đối với bổ sung các tài khoản chi tiết thì phải phù hợp với nội dung, kết cầu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
Đối với các doanh nghiệp mở thêm tài khoản cấp 1 phải thuyết minh thêm thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.
Việc mở thêm tài khoản không được làm thay đổi thông tin trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
 Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 - Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
(Điểm b, c khoản 1 Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC)


2. Bổ sung quy định áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác kế toán (Điều 9a Thông tư 200)
- Tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh: Doanh nghiệp triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho quản trị doanh nghiệp trong đó có phân hệ kế toán thì doanh nghiệp không bắt buộc sử dụng tài khoản 911
- Các tài khoản loại 5, 6, 7, 8 và các sổ kế toán tương ứng không bắt buộc phải đảm bảo quy định về số dư cuối kỳ nhưng phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin về từng chứng từ kế toán theo quy định để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như công tác kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải đảm bảo không có sự khác biệt so với việc áp dụng các nguyên tắc hạch toán theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

3. Bổ sung điểm e khoản 1 Điều 16 (tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn)
Doanh nghiệp đầu tư trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn có phát sinh khoản chênh lệch giữa giá gốc và khoản đầu tư trái phiếu và mệnh giá trái phiếu thì khoản chênh lệch đó được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính phù hợp với kỳ hạn của trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế.

 

4. Sửa Điều 44 về kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Dự kiến sửa đổi

Hiện hành

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

Nguồn Thư viện pháp luật


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về dự thảo sửa đổi Thông tư về chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: